Sådan virker det

Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning er inddelt i uddannelsesretninger og er modulopdelt.

Den studerende kan gennemføre en akademiuddannelse rettet mod en faglig specialisering svarende til en af uddannelsesretningerne – eller gennemføre uddannelsen rettet mod en faglig viderekvalificering på tværs af uddannelsesretningerne.

Pilene indikerer, i hvilken rækkefølge de studerende anbefales at læse fagene.

Bank og kredit

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Bank og realkredit giver ret til at anvende betegnelsen: Akademiuddannet i finansiel rådgivning – Bank og realkredit.

Den engelske betegnelse er: Academy Profession (AP) Degree in Financial Advice – banking.

banklinjen

Læringsudbytte

Den studerende skal have viden om;
 • Forholdet mellem samfund, lovgivning, og finansielle instrumenter, der har betydning for private- og erhvervskunder i forbindelse med deres finansielle transaktioner og risici
 • Grundlæggende juridiske, erhvervsøkonomiske, statistiske og samfundsøkonomiske teorier og begreber
 • Have viden om samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker, der har betydning for rådgivningen af kunderne i den finansielle sektor
Den studerende skal have færdigheder i at;
 • Identificere og analysere og beskrive juridiske og økonomiske problemstillinger i et konkret hændelsesforløb
 • Kombinere relevant juridisk og økonomisk teori samt anvende de nødvendige redskaber i relation til rådgivning af private- og erhvervskunder
 • Anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter
Den studerende skal have kompetencer til;
 • Selvstændigt at omsætte juridisk og økonomisk teori og praksis til anvendelse i en finansiel virksomhed
 • At benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i sit professionelle arbejde
 • Selvstændigt på baggrund af beregninger og analyser at kunne yde relevant finansiel rådgivning rettet mod rådgivningsmæssigt komplicerede private og erhvervskunders behov og problemstillinger
 • Den studerende skal have kompetence til at yde rådgivning ud fra reglerne om god skik, investorbeskyttelse og rådgivningsansvar i relation til reglerne i lov om finansiel virksomhed

Ejendomsadministration

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Ejendomsadministration giver ret til at anvende betegnelsen: Akademiuddannet i finansiel rådgivning – Ejendomsadministration.

Den engelske betegnelse er: Academy Profession (AP) Degree in Financial Advice - Property management

ejendomsadministration

Læringsudbytte

Den studerende skal have viden om;
 • skal have viden om kernelovgivningen, der knytter sig til ejendomsadministration
 • skal opnå viden om den væsentligste administrative praksis ved ejendomsadministration
 • skal have udviklingsbaseret viden om økonomiske og juridiske forhold der er rammesættende i forhold til rådgivningen af kunderne indenfor ejendomsadministration
Den studerende skal have færdigheder i at;
 • skal kunne identificere, analysere og beskrive økonomiske og juridiske problemstillinger i et konkret hændelsesforløb
 • skal kunne kombinere relevant teori om administration af private boligudlejningsejendomme, foreninger og erhvervsejendomme samt anvende de nødvendige redskaber i relation til rådgivning herom
 • skal kunne anvende de forskellige regler og vejledninger m.v. der relaterer sig til de forskellige typer af ejendomme samt varetage almindelige problemstillinger og mindre komplicerede tvister.
 • skal kunne indbringe og føre mindre komplicerede sager for huslejenævnet
Den studerende skal have kompetencer til;
 • skal selvstændigt kunne varetage og yde rådgivning om relevante problemstillinger i den daglige administration af forskellige typer ejendomme
 • skal på baggrund af beregninger og analyser selvstændigt kunne yde relevant rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål og/eller foreninger skal have kompetence til at yde rådgivning ud fra god skik indenfor ejendomsadministration

Ejendomsmægler

ejendomsmaeglerlinjen

Læringsudbytte

Den studerende skal have viden om;
 • skal have viden om skatteregler i ejertid og ved salg
 • skal have viden om aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • skal have viden om den overordnede lovgivning og planlægning, der regulerer byggeriet i Danmark
 • skal have viden om almindeligt forekommende fejl og skader i byggeriet og årsager hertil
 • skal have viden om erstatningsrettens regler om køber og sælgers rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med fast ejendom
Den studerende skal have færdighed i at;
 • skal kunne identificere såvel ejendomstypen, ejendomskategorien og ejerformen og skelne imellem disse samt anvende de gældende regler for disse i de forskellige sammenhænge, hvori ejendommen kan optræde, herunder også som en udlejet bolig
 • skal kunne beskrive erstatningsrettens regler om køber og sælgers rettigheder og forpligtigelser
 • skal kunne anvende retsplejelovens regler om tvangsauktion
 • skal kunne anvende lejelovens regler inden for forskellige typer af lejemål
Den studerende opnår kompetencer i;
 • skal kunne yde rådgivning i de retsregler, som er centrale i forbindelse med omsætning af fast ejendom
 • skal kunne yde rådgivning om indholdet af relevante formularer samt hertil knyttede problemstillinger og opgaver
 • skal kunne rådgive parterne om håndtering af eksisterende og kendte mangler i relation til køb og salg af fast ejendom – set ud fra såvel en køberrådgiverrolle som en sælgerrådgiverrolle
 • skal kunne yde rådgivning og håndtering af berigtigelse og køberrådgivning
 • skal mestre det personlige salg
 • skal kunne yde rådgivning og beregning af finansieringsløsninger ved køb, indfrielse af eksisterende lån samt kontantomregning

Revision

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning, Revision giver ret til at anvende betegnelsen: Akademiuddannet i finansiel rådgivning – Revision.

Den engelske betegnelse er: Academy Profession (AP) Degree in Financial Advice - Audit.

revision

Læringsudbytte

Den studerende skal have viden om;
 • Grundlæggende juridiske, samfundsøkonomiske, erhvervsøkonomiske, statistiske begreber samt teoretisk og praktisk viden om regnskab og revision
Den studerende skal have færdigheder i at;
 • Forholde sig til på hvilket grundlag og hvordan en given problemstilling teoretisk og praktisk inden for revision, regnskab og erhvervsjura håndteres
 • Udarbejde kvantitative analyser af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistiske metoder
 • Kunne kombinere sin faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstilling i forbindelse med revision
Den studerende skal have kompetencer til at;
 • Varetage typiske arbejdsfunktioner i såvel en økonomi- og regnskabsfunktion som hos et revisionsfirma, herunder at blive i stand til at løse problemstillinger inden for revision og rådgivning
 • Kunne udføre typiske revisionshandlinger og udarbejde en årsrapport for en klasse B virksomhed