Ejendomsmæglere

Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen

Formål

Formålet med fagmodulet er, at den studerende opnår færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til i markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen.

Indhold

Den studerende skal have viden om:

 1. have forståelse for ejendomsmæglerbranchens struktur og samspil med omverdenen
 2. have viden om strategisk analyse til opnåelse af markeds- og forretningsforståelse
 3. have forståelse for den komplekse kundestruktur i ejendomsmæglerbranchen
 4. have viden om mulighederne indenfor digital kundekommunikation på ejendomsmarkedet

Den studerende skal have færdigheder i at:

 1. kunne forholde sig til det givne marked og kunne gennemføre analyser for ejendomsmæglervirksomhedens samlede omverden - herunder af ejendomsmæglerbranchen og virksomhedens konkurrenter
 2. kunne vurdere ejendomsmæglervirksomhedens kunder og den købsadfærd, som knytter sig til handel af bolig og anvende denne indsigt som baggrund for en dybere kundeanalyse
 3. kunne analysere ejendomsmæglervirksomheden med henblik på at kunne identificere dens kernekompetence og evne til at skabe værdi for sine kunder – samt deraf at kunne vurdere ejendomsmæglervirksomhedens position i markedet
 4. kunne gennemføre en samlet situationsanalyse for ejendomsmæglervirksomheden med interne og eksterne aspekter til anvendelse af et strategisk overblik over virksomhedens situation i ejendomsmæglerbranchen - herunder at kunne fremhæve kritiske områder og fordelagtige udviklingsmuligheder for ejendomsmæglervirksomheden
 5. kunne anvende digital kommunikation i ejendomsmæglervirksomheden samt kunne vurdere og bidrage til markedsføring og digital markedskommunikation - og på baggrund af disse færdigheder kunne udarbejde en afgrænset, konkret og praksisnær handlingsplan for virksomhedens digitale markedsføring

Den studerende skal have kompetencer til at:

 1. kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser relateret til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen
 2. kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser relateret til markeds- og forretningsforståelse i ejendomsmæglerbranchen
 3. kunne formidle praksisnære markeds- og forretningsrelaterede problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden samt til kunder og andre samarbejdspartnere
 4. På baggrund af en situationsanalyse kunne identificere de vigtigste indsatsområder samt kunne fremsætte nye centrale og praktiske tiltag
 5. Kunne identificere egne læringsbehov og tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor mæglerbranchens anvendelse af strategisk analyse, kundeindsigt- og bearbejdning samt digital kommunikation

Samfundsøkonomi i ejendomshandel

Formål

Formålet med fagmodulet er, at den studerende ud fra relevante, teoretiske modeller og praksis opnår at kunne beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger på mikro- og makroniveau med fokus på boligmarkedet og ejendomshandel.

Problemstillingerne i fagmodulet omhandler prisdannelse på boligmarkedet, markedsformer og disses effektivitet, samfundsøkonomiske målsætninger, konjunkturpolitiske tiltag, rentedannelse og obligationsmarkedet i Danmark.

Indhold

Den studerende skal have viden om:

 1. have forståelse for udbud- og efterspørgselsmodeller, prisdannelse, demografiske forhold og forskellige markedsformer, elasticiteter, samt udefrakommende påvirkninger på prisdannelsen (eksternaliteter)
 2. have forståelse for centrale makroøkonomiske målsætninger og begreber, EU’s indflydelse på danske økonomi, samt centrale økonomiske modeller
 3. have forståelse for ECB/EU’s påvirkning på fastsættelsen af den danske rente, nationalbankens målsætninger og politikker, forskellige rentetyper, risici og valutakursregimer
 4. have viden om obligationsmarkedet i relation til finansiering af fast ejendom – herunder de forskellige lånetyper

Den studerende skal have færdigheder i at:

 1. kunne analysere og vurdere udviklingen på boligmarkedet på kort og langt sigt ud fra modeller om udbud- og efterspørgsel af forskellige påvirkninger
 2. kunne anvende og vurdere effekten af konjunkturpolitikker på samfundsøkonomien (BNP og ledighed) ved hjælp af en makromodel
 3. kunne udarbejde og formidle aktuelle og konkrete rentestrukturkurver til samarbejdspartnere og kunder
 4.  kunne vurdere aktuelle samfundsøkonomiske situationer og tendensers betydning for ejendomsmarkedet

Den studerende skal have kompetencer til at:

 1. selvstændigt kunne indgå i tværfagligt samarbejde om praksisnære udviklingsorienterede samfundsøkonomiske situationer på boligmarkedet
 2. selvstændigt kunne håndtere komplekse problemstillinger vedrørende konsekvenser for boligprisdannelsen af økonomiske forandringer og politiske tiltag
 3. kunne identificere og udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis inden for den samfundsøkonomiske udvikling relateret til boligmarkedet og ejendomshandel

Erhvervsjura for ejendomsmæglere

Formål

Formålet med fagmodulet er, at den studerende bliver fortrolig med den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning, samt at bidrage til den studerendes anvendelse af juridisk praksis i ejendomsmæglerbranchen, således at juridiske konflikter kan forebygges eller minimeres.

Derudover opnår den studerende erhvervskompetence til på et juridisk korrekt og brancheetisk forsvarligt grundlag at kunne varetage arbejdsopgaver relateret til salg, køb og rådgivning ved ejendomshandel.

Indhold

Den studerende skal have viden om:

 1. have forståelse for grundlæggende juridiske begreber, retskilder og juridisk metode af relevans for ejendomshandel
 2. have viden om værneting ved sager om fast ejendom, domstolenes organisation herunder især praksis omkring fogedrettens arbejdsopgaver og kompetence i relation til ejendomshandel
 3. viden om praksis ved anvendelse af tinglysningssystemet og afgiftssatserne tilknyttet hertil
 4. have forståelse for pantebrevstyperne ved pantsætning af fast ejendom
 5. viden om praksis ved anvendelse af privatkaution i forbindelse med ejendomshandel
 6. have viden om aftalers og fordringers ophør ved forældelse
 7. have viden om praksis ved anvendelse af deponeringsreglerne i handel med fast ejendom
 8. have forståelse for centrale regler om familie- og arverettens betydning for omsætning af fast ejendom
 9. have forståelse for grundlæggende erstatningsretlige betingelser
 10. have viden om centrale regler om virksomhedsformer og selskabsret for derved at kunne identificere den rette ejer af en fast ejendom
 11. have forståelse for principperne i og praksis om køberetlige mangler og deres betydning for mangler ved køb af faste ejendom
 12. have viden om centrale regler inden for GDPR og hvidvask i ejendomsmæglerbranchen

Den studerende skal have færdigheder i at:

 1. kunne identificere relevante retsregler til løsning af konkrete praksisnære juridiske problemstillinger i forbindelse med ejendomshandel
 2. kunne anvende retsregler og praksis samt kunne vurdere aftaleretlige problemstillinger relateret til alle aftaler og kontrakter ved køb og salg af fast ejendom – herunder fuldmagts-, værgemåls- og ugyldighedsforhold
 3. kunne anvende forbrugerbeskyttende reguleringer i praksis ved køb og salg af fast ejendom og formidle disse til sælgere og købere
 4. kunne anvende reglerne om rådighed over fast ejendom - herunder ægtefællers formueforhold i praksis relateret til ejendomshandel
 5. kunne anvende og formidle reglerne om pantsætning og tinglysning af fast ejendom – herunder praksis omkring tinglysningens retsvirkninger
 6. kunne anvende markedsføringslovens centrale regler og praksis på afgrænsede konkrete markedsføringstiltag i en ejendomsmæglervirksomhed
 7. kunne anvende og kombinere de alsidige sæt af færdigheder og praksis om god ejendomsmæglerskik, professions- og rådgiveransvar ved køb, salg og formidling af fast ejendom
 8. kunne vurdere og præventivt anvende praksis fra klagenævn for ejendomsformidling og disciplinærnævne

Den studerende skal have kompetencer til at:

 1. selvstændigt kunne indgå i komplekse tværfaglige arbejdsprocesser i forbindelse med salg og overdragelse af fast ejendom baseret på juridisk viden og ved anvendelse af juridiske færdigheder
 2. være bevidst om de juridiske, etiske og rådgivningsmæssige regler og standarder for ejendomsmæglerne for derved at kunne agere etisk korrekt og professionelt i salgs- og rådgivningssituationen
 3. kunne varetage afgrænsede planlægningsfunktioner i relation til juridisk teori og praksis til konkret anvendelse i en ejendomsmæglerbutik
 4. kunne identificere og udvikle egne læringsbehov for fortsat tilegnelse af juridisk viden inden for omsætning af fast ejendom

Bolighandel 1

Omfang: 10 ECTS-point

Indhold

Formålet med fagmodulet er, at den studerende opnår færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver ved formidling af en boligejendom samt kendskab til ejendomsmæglerbranchens organisationer og deres virke. Bolighandel dækker over ejendomskategorierne 1- og 2-familiehuse, parcelhuse/villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, boliglandbrug eller nedlagt landbrug, ideel anpart, andelsbolig, ferieboliger/fritidshuse, blandede ejendomme samt salg af grunde til ovenstående kategorier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have viden om

 • Branchen og dens organisationer, deres funktion og juridiske rammer, klage- og sanktionsmuligheder
 • Forholdet mellem lov, bekendtgørelse, normmæssige krav, kvalitetsnormer og andre regler eller reguleringer inden for bolighandel
 • Kernelovgivning, der regulerer branchen, og centrale juridiske begreber hertil
 • Kravene til ansvarlig mægler og opnåelse af titlen ”ejendomsmægler”
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer, herunder forskelle og særlige regler og krav i relation til de enkelte ejendomstyper ved en bolighandel
 • Ejendomsavancebeskatning, ejendomsskat og –værdiskat samt bagvedliggende lovgivning i relation til bolighandel.

Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • Løse opgaverne inden for en bolighandel i en formidlingsaftale
 • Vurdere, om en kunde er forbruger samt lever op til de krav, der stilles til mæglers håndtering og rådgivning af kunder på en etisk korrekt måde
 • Rådgive kunden om særlige forhold ved den konkrete ejendomskategori samt brug af huseftersynsordningen og sælgeransvarsforsikring i en bolighandel
 • Udarbejde formidlingsaftale, salgsbudget/salgsprovenu og salgsopstilling til brug ved en bolighandel
 • Håndtere fortrydelsesretten og hvidvasklovgivningen ved en bolighandel

Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • Indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser relateret til kernelovgivning og krav til ejendomsmæglers adfærd inden for en bolighandel
 • Vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser relateret til sælgere og købere i en bolighandel på et juridisk korrekt grundlag
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden samt til kunder og andre samarbejdspartnere i relation til kernelovgivning ved en bolighandel
 • Identificere egne læringsbehov og tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for branchens kernelovgivning ved almindelig bolighandel

Bolighandel 2

Omfang: 10 ECTS-point

Indhold

Formålet med fagmodulet er, at den studerende opnår færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver. Det er opgaver som opstår, når formidling af en boligejendom indbefatter lovgivning. Den studerende opnår ydermere færdigheder i at markedsføre boligejendomme samt arbejde inden for de rammer, GDPR, god skik og branchens professionsansvar udgør.

Endvidere vil den studerende opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver ved formidling af en boligejendom, hvor ejendommen er udlejet og/eller er nødlidende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have viden om

 • Regler for markedsføring og annoncering af en boligejendom
 • Relevant forekommende lovgivning i relation til bolighandel
 • Håndteringen af flere købere inden og uden for budbekendtgørelsen
 • Salg af nødlidende ejendomme, herunder tvangsauktion
 • Finansiering med henblik på hvordan standardfinansiering fremkommer, og hvordan et indestående lån indfries eller overtages.
 • Ejendomsmæglerens professionsansvar og god ejendomsmæglerskik i bolighandler

Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • Vurdere, om ejendomsmæglervirksomhedens markedsføring overholder gældende regler og udarbejde markedsføringsindsatsen herefter
 • Rådgive kunden og informere kundens modpart om relevant forekommende lovgivning af relevans for den konkrete bolighandel
 • Gennemføre salg for offentlige og lignende organisationer
 • Gennemføre salg af udlejnings- og udlejede såvel som nødlidende ejendomme, rådgive køber hhv. sælger i samme samt udarbejde lejekontrakter
 • Opstille og beregne indfrielse af eksisterende lån i en bolighandel
 • Anvende reglerne for GDPR i sit daglige arbejde, herunder indhente fornødne tilladelser og formidle reglerne til kunderne

Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • Løse opgaverne inden for en bolighandel, når ejendommen omfattes af lovgivning af relevans for bolighandel
 • Indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser relateret til lovgivning af relevans for bolighandel samt krav til ejendomsmæglers overholdelse af GDPR, god skik og professionsansvar inden for en bolighandel
 • Vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille, vælge og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser relateret til sælgere og købere i en bolighandel, der omfattes af hyppigt forekommende speciallovgivning på et juridisk korrekt grundlag
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder internt i ejendomsmæglervirksomheden samt til kunder og andre samarbejdspartnere i relation til lovgivning af relevans for bolighandel
 • Identificere egne læringsbehov og tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for branchens lovgivning af relevans for bolighandel

Bolighandel 3

Omfang: 10 ECTS-point

Indhold

Formålet med fagmodulet er, at den studerende opnår færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, der knytter sig til ejendomsmæglers opgaver i relation til købsaftalen, berigtigelse, køberrådgivning, særlige ejendomstyper i en bolighandel, byggeteknik og –lovgivning. Den studerende opnår færdigheder i kommunikation og forhandling og skal kunne yde rådgivning i alle ejendomshandlens faser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have viden om

 • Habilitet/selvindtræde
 • Køberrådgivning og dets juridiske grundlag
 • Rådgivning af sælger, herunder kundens situation og god skik
 • Mangelbeføjelser, undersøgelsespligt og oplysningspligt, herunder særlige forhold ved selvbyg/medbyg
 • Byggeteknik og bygningsdele, bygningsreglement og byggeloven, herunder de anvendte fagbegreber i tilstands- og elinstallationsrapporter
 • Særlige ejendomstyper inden for bolighandel
 • Reglerne bag tinglysningssystemet, og hvilke arbejdsopgaver det indebærer

Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • Rådgive kunden om købsaftalen og de forhold aftalen regulerer samt udarbejde en købsaftale
 • ormulere juridisk korrekte klausuler i en købsaftale
 • Indgå en berigtigelsesaftale, berigtige handlen og udarbejde refusionsopgørelse
 • Indgå en køberrådgivningsaftale på et juridisk korrekt grundlag
 • Afdække kundens behov og rådgive kunden ud fra dennes interesser og behov
 • Gennemføre en forhandling
 • Rådgive sælger om sælgeransvar, garantier og ansvarsfraskrivelser i forbindelse med en handel og konsekvenser heraf
 • Rådgive om mangelansvar inden og uden for HE-ordningen
 • Gå i dialog med køber og sælger om bygningsdele omtalt i tilstands- og elinstallationsrapporter samt henvise til fagprofessionelle når påkrævet
 • Rådgive køber og sælger om projektsalg/nybyggeri og handel med andelsboliger

Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • Rådgive kunden om købsaftalen og de forhold aftalen regulerer samt udarbejde en købsaftale
 • Formulere juridisk korrekte klausuler i en købsaftale
 • Indgå en berigtigelsesaftale, berigtige handlen og udarbejde refusionsopgørelse
 • Indgå en køberrådgivningsaftale på et juridisk korrekt grundlag
 • Afdække kundens behov og rådgive kunden ud fra dennes interesser og behov
 • Gennemføre en forhandling
 • Rådgive sælger om sælgeransvar, garantier og ansvarsfraskrivelser i forbindelse med en handel og konsekvenser heraf
 • Rådgive om mangelansvar inden og uden for HE-ordningen
 • Gå i dialog med køber og sælger om bygningsdele omtalt i tilstands- og elinstallationsrapporter samt henvise til fagprofessionelle når påkrævet
 • Rådgive køber og sælger om projektsalg/nybyggeri og handel med andelsboliger

Obligatoriske fagmoduler

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Målgruppe

For dig, som allerede arbejder i den finansielle sektor og kunne tænke dig at videreuddanne dig eller for dig, som har interesse i den finansielle sektor og gerne vil have en uddannelse inden for denne.

Forudsætninger

Ud over de generelle adgangskrav, anbefaler vi, at du gennemfører modulet Introduktion til erhvervsjura, hvis du ikke har tidligere har arbejdet med juridiske problemstillinger.

Formål

Formålet med faget er at kvalificere dig til at identificere juridiske problemer samt inden for en række områder komme med begrundede løsningsforslag, der kan opstå i forbindelse med finansiel rådgivning i en finansiel virksomhed.

Udbytte

Det er målet med undervisningen, at du via et grundlæggende kendskab til centrale juridiske emner bliver i stand til selv at give løsningsforslag på diverse juridiske problemstillinger i relation til den relevante finansielle rådgivning og bibringes en forståelse for grundlæggende retsprincipper.

Der lægges vægt på, at du tilegner dig en juridisk metode, så du bliver i stand til også i fremtiden at analysere og anvende ny lovgivning og praksis, hvilket gør dig i stand til:

 • at forebygge eventuelle juridiske problemer i forbindelse med den finansielle rådgivning
 • at kunne afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af problemstillingerne
 • at kunne beskrive problemstillingen med de korrekte juridiske termer ved forelæggelse af problemstillingen for en sagkyndig ekspert

Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, og du får derved kendskab til de nødvendige juridiske aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for en bred vifte af juridiske emner.

Indhold

Vejledende vægt i procent:

 • nationale og internationale retskilder samt procesret 5%
 • person- og familieret 10%
 • virksomhedsformer og -hæftelse 10%
 • aftaler, fuldmagter 15%
 • kreditaftaler, købelov 10%
 • gældsbreve og betalingsmidler 10%
 • tinglysning og pant i fast ejendom 10%
 • forsikring og pensionsopsparing 5%
 • forældelse, modregning og deponering 5%
 • betalingsstandsning og konkurs mm. 10%
 • ansættelsesforhold 5%
 • erstatningsret, etik og forbrugerbeskyttelse 5%

Samfundsøkonomi

Målgruppe

For dig som allerede arbejder i den finansielle sektor og kunne tænke dig at videreuddanne dig eller for dig, som har interesse i den finansielle sektor og gerne vil have en teoretiske baggrund.

Forudsætninger

Ud over de generelle adgangskrav anbefaler vi, at du gennemfører faget Indledende matematik, hvis du ikke har grundlæggende viden om matematiske områder, eller hvis det er lang tid siden, du har arbejdet med sådanne emner.

Formål

Formålet med faget Samfundsøkonomi er at give dig en indsigt i centrale samfundsøkonomiske sammenhænge i en international markedsøkonomi. Endvidere skal du have en indføring i såvel nationale som internationale samfundsforhold.

Denne viden skal medføre, at du bliver i stand til at vurdere konsekvenserne af ændrede vilkår og betingelser for den finansielle rådgivning, som gives til såvel privatpersoner som mindre virksomheder.

Det er endvidere formålet at kvalificere dig til at kunne anvende den opnåede kompetence i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver i virksomheder, der beskæftiger sig med finansiel rådgivning.

Udbytte

Det er målet med faget at give dig viden om nationaløkonomiens grundlæggende begreber og teorier. Du får kendskab til de nationaløkonomiske sektorer og deres samspil, og du skal tilegne dig indsigt i såvel teorierne bag mikroøkonomi som makroøkonomi. Indsigten betyder, at du får en bred og nuanceret opfattelse af de nationaløkonomiske relationer, således at du bliver i stand til at kunne beskrive, vurdere og inddrage påvirkningerne af f.eks. økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale forhold på både nationalt og globalt plan i den finansielle rådgivning.

I mikroøkonomien lægges vægt på en analyse af markedets rolle som allokeringsmekanisme. Endvidere fokuseres på offentlige myndigheders og internationale organisationers påvirkning af markedsøkonomien. Arbejdsmarkedet og boligmarkedet gives i denne sammenhæng en stor vægt.

I makroøkonomien lægges vægt på analyser af ligevægtsdannelsen på valutamarkeder, pengemarkeder, varemarkeder og arbejdsmarkeder samt samspillet mellem disse markeder. Endvidere fokuseres på den økonomiske politik og det internationale samarbejde om den økonomiske udvikling samt på beskrivelse og vurdering af konjunkturudviklingen og den strukturelle udvikling.

Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, hvorved du opnår kendskab til de nødvendige økonomiske og finansielle aspekter forbundet med finansiel rådgivning inden for et bredt spektrum af dagligdags emner.

Indhold

Vejledende vægt i procent:

 • mikroøkonomisk prisdannelse 10%
 • befolkning, arbejdsmarked og boligmarked 10%
 • markedseffektivitet og markedsindgreb 10%
 • int. økonomisk samarbejde og handelspolitik 10%
 • nationalregnskab og konjunkturbeskrivelse 10%
 • valutamarkeder og konkurrenceevne 10%
 • pengemarkeder og rentedannelse 10%
 • makroøkonomisk indkomstdannelse 10%
 • ledighed og inflation 10%
 • økonomisk politik 10%

Retningsspecifikke fagmoduler

Administration af boligudlejningsejendomme

Viden

 • Skal opnå viden om lejeloven og boligreguleringsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af boligudlejningsejendomme
 • Skal opnå viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af boligudlejningsejendomme
 • Skal opnå forståelse af, hvordan lovgivning, retspraksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i den praktiske administration af boligudlejningsejendomme
 • Skal opnå viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af boligudlejnings-ejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning

Færdigheder

 • Skal selvstændigt kunne udfylde en beboelseslejekontrakt korrekt
 • Skal kunne gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger
 • Skal kunne håndtere anmodninger om brugsrettens overgang
 • Skal kunne håndtere relevante opgaver i forbindelse med aflæggelse af forbrugsregnskaber
 • Skal kunne afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i boliglejemål
 • Skal kunne beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • Skal kunne gennemføre en korrekt opsigelse af et boliglejemål
 • Skal kunne gennemføre en korrekt ophævelse af et boliglejemål ved lejers misligholdelse
 • Skal kunne håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • Skal kunne håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer
 • Skal kunne indbringe og føre mindre komplicerede sager for huslejenævnet

Kompetencer

 • Skal opnå juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejnings-ejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af boligudlejningsejendomme

Indhold

 • Lejekontrakten
 • Fremleje og brugsrettens overgang
 • Lejefastsættelse og regulering
 • Småhuse
 • Skatter og afgiftsforhøjelser
 • Trappelejeklausuler
 • Omkostningsbestemt leje
 • Vedligeholdelsessatsforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Betalingsmisligholdelse
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytning
 • Istandsættelse
 • Dødsboer
 • Forbedringer

Analyse af regnskabsdata

Formål

At kvalificere den studerende til at lave en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grundlæggende statistisk metode.

Indhold og kompetenceniveauer

Den studerende skal have viden om:

 • generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik
 • sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse

Herudover skal den studerende opnå viden om krav til dataindsamling med henblik på revision.

Endelig skal den studerende kende anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision.

Den studerende skal have færdigheder i at:

 • udvælge og anvende statiske modeller på regnskabsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på regnskabsdata
 • foretage stikprøvekontrol af regnskabsdata
 • kunne udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt.

Den studerende skal have kompetencer til at:

 • gennemføre statistisk revision
 • effektivisere kvaliteten af udvalgt data og mængden af data ved revision af regnskabs-data
 • afdække fejl i regnskaber ved hjælp af statiske metoder
 • mindske fejl i revisionen

Data, marked og afsætning

Målgruppe

Faget Data, Marked og Afsætning har til formål at give den studerende indsigt i anvendelsen af relevante statistiske modeller og metoder. Faget er centralt for at opnå kompetencer til at forstå, analysere og vurdere centrale markeds- og afsætningsmæssige problemstillinger.

Formål

Faget "Data, marked og Afsætning" har som målsætning at bibringe den studerende de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter. Således vil den studerende tilegne sig metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Udbytte

Du får viden om generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder:

 • generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder
 • deskriptiv statistik
 • sandsynlighedsteori
 • stikprøveanalyse
 • hypotesetest 
 • regressions- og korrelationsanalyse
 • krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
 • anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Du opnår færdigheder i at:

 • udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata
 • opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata
 • foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtaging, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata
 • kunne udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt

Du opnår kompetencer til at:

 • gennemføre markedsanalyser ved hjælp af statistisk metode
 • effektivisere kvaliteten af udvalgte data og mængden af data ved gennemførelse af analyser af finansielle data og markedsdata

Indhold

Fagets centrale temaer er:

 • deskriptiv statistik
 • sandsynlighedsteori
 • stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger
 • punkt- og intervalestimation 
 • hypotesetest 
 • antalstabeller
 • regressions- og korrelationsanalyse
 • vurdering af kvantitative og kvalitative analysemetoder og teknikkers anvendelighed 
 • kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper
 • valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
 • vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
 • præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign
 • statistisk beskrivelse af data fra finansielle markeder
 • sandsynlighedsteoretisk beskrivelse af finansiel risiko
 • porteføljeteori
  • segmentering
  • positionering

Ejendoms- og skatteregnskab

Viden

 • Skal have en solid viden om, hvordan en årsrapport udarbejdes og opstilles, inklusive noter i henhold til årsregnskabsloven, regnskabsvejledninger og branchenormer
 • Skal have viden om, hvordan man foretager momsregistrering og afregning med SKAT
 • Skal have viden om opstilling af den skattepligtige indkomst i henhold til skattelovgivningen

Færdigheder

 • Skal kunne kontere og løbende føre kontrol ved bogføring
 • Skal kunne bogføre ved frivillig momsregistrering samt føre afregning med SKAT
 • Skal kunne udføre bogføring af forbedringer efter LL § 63 a
 • Skal kunne udføre bogføring af indvendig vedligeholdelse efter LL §§ 19-24
 • Skal kunne udføre bogføring af udvendig vedligeholdelse efter §§ 18 og 18 b, herunder negative hensættelser
 • Skal kunne udarbejde regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Skal kunne opstille en årsrapport inklusive noter i henhold til årsregnskabsloven og branchenormer
 • Skal kunne værdiansætte ejendomme i henhold til årsregnskabsloven, herunder beregning ved hjælp af afkastmetoden med værdiregulering, over resultatopgørelsen
 • Skal kunne udarbejde varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • Skal kunne udarbejde drifts- og likviditetsbudgetter
 • Skal kunne udarbejde skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven
 • Skal kunne opgøre skattemæssige fradragsberettigede omkostninger i henhold til statsskattelovens § 4
 • Skal kunne opstille en skattepligtig indkomst i henhold til skattelovgivningen for udlejningsejendomme

Kompetencer

 • Vil opnå kompetencer til at varetage den daglige bogføring og afstemning af ejendomsregnskaber og de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme
 • Skal selvstændigt kunne anvende regnskabstekniske redskaber og foretage afskrivninger, således at den studerende kan vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven
 • Skal selvstændigt kunne anvende skattetekniske redskaber og foretage afskrivninger, således at den studerende kan vurdere, hvorvidt den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler

Indhold

 • Opstilling af årsregnskab inklusive noter i henhold til regnskabsloven og branche­normer
 • Værdiansættelse af ejendomme i henhold til årsregnskabsloven
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Tab på tilgodehavender; bogføring af indvendig vedligeholdelse LL §§ 19-24
 • Bogføring af forbedringer LL § 63 a
 • Bogføring af udvendig vedligeholdelse §§ 18 og 18 b herunder negative hensættelser
 • Udarbejdelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme

Finansielle forretninger

Formål

Den studerende skal have viden om forholdet mellem samfund, lovgivning og finansielle in-strumenter, der har betydning for private- og erhvervskunder i forbindelse med deres finan-sielle transaktioner og risici.

Den studerende skal ud fra helkundeprincippet kunne yde professionel Finansiel Rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov og opstille fagligt kvalificerede løsninger indenfor udvalgte finansielle områder. Den studerende skal ligeledes opnå kompetence til at yde professionel Finansiel Rådgivning til erhvervskunder indenfor årsregnskabslovens klasse A og B samt opstille fagligt kvalificerede løsninger indenfor udvalgte finansielle områder.

Indhold

Den studerende skal have viden om:

 • investeringsprodukter omfattet af mærkningsordningens kategori "rød"
 • generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • skat i forhold til Finansiel Rådgivning af erhvervskunder
 • forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, ren-tabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
 • fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for givne finansielle produkter – og der-af afledt kunne vurdere prissætningen til kunden af det finansielle produkt

Den studerende skal have færdighed i at:

 • kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til Finansiel Rådgivning af privatkunder
 • vurdere og optimere erhvervskundens formuefordeling
 • vurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi for alle typer udlånsproduk-ter
 • vurdere kundens skadesforsikringsforhold
 • analysere erhvervskundens finansielle, operationelle og markedsrisici
 • analysere samspilsproblematikker i relation til sociale ydelser
 • anvende samfundsøkonomiske teorier og analyser i den finansielle rådgivning
 • anvende og analysere lovgivning med relevans for rådgivning om investeringsprodukter
 • anvende og analysere anden relevant lovgivning i den finansielle rådgivning
 • anvende strategimodeller og strategisk analyse i den finansielle rådgivning
 • anvende porteføljeteori i forhold til forskellige investorprofiler
 • anvende metoder og strategier til engagementsstyring, herunder kreditrisiko samt ren-tabilitet og forretningsmæssige perspektiver hos kunden

Den studerende skal have kompetence til:

 • selvstændigt at kunne yde relevant Finansiel Rådgivning rettet mod rådgivningsmæs-sigt komplicerede kunders behov, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder in-denfor kreditvurdering, bolig, bil samt forsikring og pension
 • at udvikle faglige færdigheder og skabe ny viden i relation til professionel finansiel to-talrådgivning af privat- og erhvervskunder
 • selvstændigt at kunne yde relevant Finansiel Rådgivning rettet mod rådgivningsmæs-sigt komplicerede kunders behov, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder in-denfor investeringsprodukter omfattet af mærkningsordningens kategori "grøn" og "gul"
 • selvstændigt at kunne yde relevant Finansiel Rådgivning rettet mod erhvervskundens (Årsregnskabslovens klasse A og B) behov, problemstillinger og opstille løsningsmulig-heder indenfor kreditvurdering herunder regnskabsanalyse, drifts- og anlægsfinansie-ring samt finansielle og operationelle strategier

Revision og årsrapport

Forudsætninger

Ud over de generelle adgangsbetingelser, anbefaler vi, at du har et grundlæggende kendskab til bogføring og det dobbelte bogholderis principper om debet og kredit.

Formål

Formålet med faget er at give dig et overblik over reglerne for udarbejdelse af selskabsregnskaber for klasse B virksomheder samt for revision af samme virksomhedstyper, således at du selvstændigt kan opstille en klasse B årsrapport samt selvstændigt udføre de mest almindelige revisionshandlinger.

Du skal endvidere kunne kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Udbytte

Det er målet med undervisningen, at du via et overordnet kendskab til Årsregnskabsloven og med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger bliver i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B virksomhed. Du bliver endvidere i stand til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven.

Der lægges vægt på, at du tilegner dig en systematik, som gør dig i stand til:

 • at kunne udarbejde årsrapporter for klasse B virksomheder
 • at kende til udvalgte bestemmelser i Årsregnskabsloven for klasse C virksomheder
 • at kende de mest almindelige bestemmelse i Revisorloven som er styrende for revisors arbejde
 • at kunne planlægge en revision med udarbejdelse planlægningsnotat med identifikation af risikofyldte områder og forslag til niveau for væsentlighed
 • at kende opbygning og systematik i revisionsstandarder
 • at kunne udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B virksomheder
 • at kunne konkludere på de udførte revisionshandlinger og derudfra udarbejde forslag til revisionspåtegning og protokollater

Du skal kunne:

 • opstille en undersøgelsesplan (undersøgelsesdesign) for indsamling af data, herunder kunne vurdere forskellige undersøgelsesmetoders stærke og svage sider
 • indsamle, bearbejde og tolke kvantitative og kvalitative data samt kunne forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt datamateriale, herunder kunne vurdere anvendelsen af måleskalaer, datas relevans, aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed

Undervisningen tager udgangspunkt i de regler der findes for revision og udarbejdelse af årsrapporter for klasse B virksomheder, som via praktiske eksempler giver dig til de sæt af regler, som er forbundet med udarbejdelse og revision af årsrapporter indenfor almindeligt forekommende klasse B virksomheder.

Indhold

Vejledende vægt i procent:

 1. indledning - overblik 5%
 2. årsregnskabsloven 30%
 3. revisionens planlægning 20%
 4. revisionens udførelse 25%
 5. revisionens afslutning og rapportering 20%

Virksomhedens investering og finansiering

Målgruppe

Faget "Virksomhedens Investering og Finansiering" har som målsætning at bibringe den studerende kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover skal faget give den studerende indsigt i anvendelsen af relevante modeller og metoder til løsningen af de ovennævnte problemstillinger.

Indhold

Den studerende skal have viden om:

 • efterspørgselsteori
 • elasticitetsbegreber
 • markedsformer
 • interessentanalyse
 • omverdensanalyse
 • industrianalyse
 • omkostningsteori og – analyse
 • produktionsstrukturer og –teori
 • værdikædeanalyse
 • optimering
 • spilteori og prisstrategier
 • prisdiskrimination
 • investerings- og finansieringskalkuler

Den studerende skal have færdigheder i at:

 • anvende centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og metoder
 • kunne opstille en betalingsstrøm, samt anvende forskellige metoder til beregning af en investerings fordelagtighed
 • kunne vurdere parameterindsatsen ud fra omkostnings- og afsætningsforhold. Der skal vurderes ved afsætning på et marked med prisfølsomhed (faldende prisfunktion) og et ekstra marked med konstant salgspris
 • vurdere, hvilken indflydelse efterspørgselsforhold på konsument- og producentmarkedet, konkurrenceforhold og andre forhold i omverdenen har på virksomhedens afsætningsfunktion
 • opstille undersøgelsesdesign, formulere problemformuleringer og lave en systematisk skriftlig fremstilling

Den studerende skal have kompetencer til at:

 • håndtere virksomhedens omkostningsstruktur på basis af en opdeling i variable og faste omkostninger, samt kunne arbejde med omkostningsforløb ved forskellig faktorindsats og kapacitetsudnyttelse både ved rigelig og knap kapacitet.
 • relatere ovennævnte omkostninger til værdikæden, og det skal kunne vurderes, hvor i værdikæden der kan være basis for omkostningsbesparelser eller hvor indsats af ekstra ressourcer kan forøge værditilvæksten
 • kunne håndtere forskellige finansieringsformer (herunder egenkapital) og disses karakteristika (effektiv rente, løbetid, sikkerhedsstillelse, fleksibilitet og likviditet), i forbindelse med investeringer i omsætnings- og anlægsaktiver.
 • anvende teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis.

Valgfrie fagmoduler

Andelsbolig – og ejerforeninger

Viden

 • Skal opnå viden om andelsboligforeningsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af andelsboligforeninger
 • Skal opnå viden om ejerlejlighedsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af ejerforeninger
 • Skal opnå kendskab til foreningsstrukturen i såvel andelsboligforeninger som ejerforeninger
 • Skal opnå viden om foreningsvedtægterne og den væsentligste retspraksis, der har særlig betydning ved administration af andelsbolig- og ejerforeninger
 • Skal opnå forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • Skal opnå viden om, hvad det vil sige at bistå bestyrelser i den daglige drift af foreningen
 • Skal opnå viden om væsentlige forhold i Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning for andelsboligforeninger
 • Skal opnå en forståelse af, hvornår en foreningsejendom er skattepligt og hvordan den opgøres, herunder reglerne om udskudsfremførelse og hvordan ejendomsavance skal opgøres i en andelsboligforening
 • Skal opnå viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af andelsbolig- og ejerforeninger

Færdigheder

 • Skal kunne afgrænse, hvilke arealer af ejendommen der hører til fællesejendommen i henholdsvis andelsbolig – og ejerforeningsejendomme, og hvilke arealer der hører til medlemmets eksklusive brugs- og råderetten
 • Skal kunne afgrænse henholdsvis andelsbolig- eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt over for medlemmets pligt og håndtere problemstillinger om gennemførelse af sådanne arbejder på ejendommen eller i lejligheden
 • Skal på baggrund af foreningens vedtægter kunne håndtere spørgsmål om anvendelsen af den eksklusive brugsret i andelsboligforeningen, herunder krav om bopælspligt og fremleje
 • Skal kunne beregne andelsværdien i en andelsboligforening ud fra alle tre værdiansættelsesprincipper i andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2
 • Skal kunne fastsætte de enkelte elementer til brug for beregning af andelsværdien
 • Skal kunne gennemføre processen i forbindelse med overdragelse af enkelte andelsboliger herunder kunne håndtere problemstillinger i relation til pant eller udlæg i andelsboliger
 • Skal kunne løse problemstillinger relateret til de foreningsretlige grundsætninger og beslutningskompetencen i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder ved eksklusionssager i andelsboligforeninger
 • Skal kunne tage stilling til afstemningskrav på generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeningsejendomme
 • Skal kunne varetage afgrænsede juridiske problemstillinger og praksisnære tvister i tilknytning til andelsbolig- og ejerforeninger generelt
 • Skal kunne vurdere om en given forening er skattepligtig og give en overordnet vurdering af, hvorvidt det vil medføre betaling af skat

Kompetencer

 • Opnår kompetencer til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administrationen af andelsboligforeninger og ejerforeninger
 • Skal opnå fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af andelsbolig- og ejerforeningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af andelsbolig- og ejerforeninger

Indhold

For andelsboligforeninger gælder følgende:

 • Retsgrundlaget
 • Beboelse
 • Fremleje
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Prisfastsættelse
 • Overprissager
 • Overdragelse
 • Finansiering af andele
 • Pant og udlæg
 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold, herunder andelskroneberegning

For ejerforeninger gælder følgende:

 • Forenings- og beslutningsstruktur
 • Mindretalsbeskyttelse
 • Eksklusion
 • Ejers råderet
 • Fællesudgifter
 • Vedligeholdelse
 • Forbedringer
 • Skatte- og regnskabsmæssige forhold

Bolig 1

Den studerende bliver i stand til at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Den studerende vil være i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom.

Den studerende kan inden for dette emneområde analysere behov for boligprodukter, præsentere og begrunde mulige løsninger, vejlede i virkemåden af disse samt beregne de økonomiske konsekvenser af de foretagne valg, alle med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Læringsmål

Viden
 • har viden om aktørernes professionsansvar – herunder god skik-og regler
 • har viden om hovedlovene – dvs. Lov om formidling af fast ejendom, Forbrugerbeskyttelsesloven, Erhvervelsesloven samt Energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser herunder Bekendtgørelse om god skik for boligkredit samt Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.
 • har viden om ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • har viden om almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
 • har viden om skatteregler i ejertid
 • har viden om finansiering af boliger
 • forstår ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning
Færdigheder
 • kan anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning herunder kreditaftale- og markedsføringsloven
 • kan planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
Kompetencer
 • kan yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
 • kan yde rådgivning på baggrund af beregning af en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • kan yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
 • kan yde rådgivning om konvertering

Bolig 2

Den studerende bliver i stand til at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet inden for de mere komplekse områder, såsom byggeri, særlige ejendomskategorier, forældrekøb, sommerhusudlejning og tvangsauktion. Hermed vil den studerende være i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning af disse.

Den studerende kan inden for disse emneområder analysere behov for boligprodukter, præsentere og begrunde mulige løsninger, vejlede i virkemåden af disse samt beregne de økonomiske konsekvenser af de foretagne valg, alle med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Læringsmål

Viden
 • med egne ord definere særlige ejendomstyper, dvs.
  • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
  • Boliglandbrugsejendomme
  • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt mv.
 • redegøre for garantityper inden for boligfinansiering
 • forklare finansiering af særlige ejendomstyper
 • formulere nybyggeri og projektsalg, herunder forklare elementerne i om- og tilbygning af fast ejendom
 • definere skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • redegøre for nødlidende ejendomme og salgsfuldmagter
 • beskrive en tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • fortolke lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
Færdigheder
 • beregne og sammenholde den skattemæssige konsekvens af forældrekøb i købers økonomi
 • opstille finansieringsplan og udlede ratefordeling ved projektkøb og nybyggeri
 • afprøve mulige løsninger til medvirken ved salg, salgsfuldmagt samt behandling af nødlidende ejendomme for afværgelse af tvangsauktion
 • udpege og vælge mellem garantityper inden for boligfinansiering
 • udlede og med egne ord redegøre for en tvangsauktions forløb, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
Kompetencer
 • yde rådgivning i forbindelse med ny-, om- og tilbygning samt projektkøb
 • yde rådgivning ved finansiering af andelsbolig, forældrekøb samt ideelle anparter
 • kombinere viden om og vurdere de enkelte garantityper inden for boligfinansiering

Boligfinansiering og -rådgivning

Formål

Den studerende kan redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Dermed bliver den studerende i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom samt opstille konkrete forslag til løsning af disse med udgangspunkt i kundens profil/situation.

Indhold

Den studerende skal have viden om:

 • aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
  • almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
  • andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
  • boliglandbrugsejendomme
  • nybyggeri og projektsalg
  • omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt.
 • garantityper inden for boligfinansiering
 • skatteregler i ejertid og ved salg
 • finansiering af boliger
 • om-og tilbygning
 • skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
 • ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Den studerende skal have færdighed i at:

 • anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter

Den studerende opnår kompetence i at:

 • yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
 • beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
 • yde rådgivning om konvertering
 • yde rådgivning i sælgersager, herunder rådgivning om kurssikring og mellemfinansiering samt indfrielse af eksisterende lån

Ejendomsinvestering og finansiering

Viden

 • Vil opnå forståelse for grundlæggende ejendomsinvestering
 • Vil opnå forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis
 • Vil opnå viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer
 • Vil opnå viden om grundlæggende begreber, der anvendes i værdiansættelse af investeringsejendomme
 • Vil få viden om finansielle begreber
 • Vil få viden om, hvordan og hvorfor man tager højde for risiko

Færdigheder

 • Skal være i stand til at foretage basale afkastberegninger på ejendoms- og porteføljeniveau
 • Skal kunne være i stand til at anvende og forstå kapitalværdimetoden, intern rentes metode, annuitetsmetoden og Payback metoden
 • Skal kunne vurdere finansieringsmuligheder for ejendomme
 • Skal kunne vurdere forskellige finansieringsformer og være i stand at vejlede om fordele og ulemper ved flere tilbud om finansiering
 • Skal kunne lave værdiansættelse af ejendomme med både den afkastbaserede model og DCF-modellen
 • Skal kunne lave simple risikoberegninger ved ejendomsprojekter

Kompetencer

 • Skal opnå en praktisk forståelse af ejendomsinvesteringer og ejendomsinvesteringsmarkedet, som den studerende løbende kan støde på i sit virke som ejendomsadministrator
 • Opnår kompetencer til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme
 • Opnår kompetencer til at vurdere investeringsprojekter på ejendomme, herunder hvilken konsekvens der kan være for værdien af ejendommen

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendomsmarkedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Stratetisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

Erhvervslejeret

Viden

 • Skal opnå viden om erhvervslejeloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • Skal opnå viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • Skal opnå forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • Skal opnå viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning

Færdigheder

 • Skal kunne være i stand til at tage stilling til fortolkningen af en erhvervslejekontrakt og opnå kompetencen til at forhandle kontraktens vilkår
 • Skal kunne gennemføre relevante lejereguleringer og varslinger
 • Skal kunne håndtere anmodninger om brugsrettens overgang, særligt anmodninger om afståelse
 • Skal kunne sikre, at aftaler om lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter indgås korrekt i lejekontrakten
 • Skal kunne håndtere problemstillinger om løbende ombygninger og forandringer af erhvervslejemål i lejeperioden
 • Skal kunne afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i erhvervslejemål
 • Skal kunne beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • Skal kunne definere erhvervsbeskyttede lejemål og håndtere praktiske problemstillinger i relation til erhvervsbeskyttelsen
 • Skal kunne gennemføre en korrekt opsigelse af et erhvervslejemål
 • Skal kunne gennemføre en korrekt ophævelse af et erhvervslejemål ved lejers misligholdelse
 • Skal kunne håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • Skal kunne håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer

Kompetencer

 • Skal opnå fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål

Indhold

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse

Investering

Formål

 • At de lovmæssige kompetencekrav til rådgivning om grønne og gule produkter opfyldes.
 • At den enkelte kan dokumentere sin faglige viden inden for den gule og grønne risikokategori samt at virksomheden kan dokumentere deres ansattes kompetencer over for Finanstilsynet.
 • At der opnås viden på investeringsområdet, som kan anvendes i praksis i hverdagens kunderådgivning.
 • At der opnås en viden, der kan give rådgiveren tryghed og sikkerhed i rådgivningen samt i dialogen med kunden.

Indhold

 • Økonomisk forståelse.
 • Relevant lovgivning, herunder: Reglerne for MIFID, god skik, risikomærkning, central investorinformation, investeringsjura, markedsmisbrug og værdipapirhandler.
 • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder: Obligationer, aktier, investeringsforeninger, indlån og andels- og garantbeviser samt struktureret indlån inden for den gule risikokategori.
 • Porteføljeteori.
 • Investeringsrådgivning, herunder simple og komplekse cases og opgaver der sikrer, at deltagerne kan omsætte indholdet til praktisk anvendelse i dialogen med kunden – behovsafdækning, risikoprofil, præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag.

Læringsmål

Viden

At deltageren skal have tilegnet sig basisviden inden for emneområderne: Økonomisk forståelse, lovgivning, obligationer, aktier, investeringsbeviser, garant- og andelsbeviser, struktureret indlån, porteføljeteori og rådgivning. Den enkelte deltager skal derudover kunne forstå indholdet i nedenstående bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.
 • Bekendtgørelse om værdipapirhandlerens udførelse af ordre.
 • Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.
 • Bekendtgørelse om risikomærkning.
 • Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter.
 • Udvalgte dele af loven om værdipapirhandel i form af et overordnet kenskab til reglerne om markedsmisbrug.
 • Udvalgte dele af loven om Finansiel Virksomhed i form af kendskab til, hvilke finansielle instrumenter, der er omfattet af loven
Færdigheder

At deltageren forstår, hvordan man håndterer investering i sektoren, således at kunden får en professionel rådgivning og lovgivningen overholdes. Herunder skal deltageren:

 • Kunne afdække en kundes investeringsprofil, udarbejde investeringsforslag og dokumentere det korrekt i forhold til gældende lovgivning.
 • Kunne rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger.
 • Kunne forstå og rådgive omkring investeringsanbefalinger og baggrunden for en porteføljesammensætning og allokering mellem aktier og obligationer (investeringsbeviser).
 • Kunne rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger.
 • Kunne forstå og rådgive omkring skatteregler vedrørende aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, gult struktureret indlån samt garant- og andelsbeviser.
 • Kunne anvende investeringsværktøjerne fra eget pengeinstitut.
Kompetencer

Den enkelte deltager har efter gennemført uddannelse kompetencerne til at yde investeringsrådgivning inden for den gule og grønne risikokategori.

Kredit til private

Viden

 • Skal have viden om bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder med vejledning
 • Skal have viden om forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og kapitalbelastning
 • Skal have viden om fundingomkostninger og basiskapitalbelastning på kreditområdet og deraf afledt kunne vurdere prissætningen til kunden
 • Skal have viden om finanskrisen, bankpakkerne, solvensbelastning mv.
 • Skal have viden om nedskrivningsberegninger
 • Skal kende til sagsgangen ved misligholdelse, herunder incasso, tvangsauktion, gældssanering m.v.
 • Skal kunne vurdere kundens klassifikation(bonitet) samt redegøre for indholdet i ratingmodeller

Færdigheder

 • Skal kunne kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til vurdering af privatkundens økonomi samt rådgivning af kunden, herunder også kunder der benytter virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning
 • Skal kunne vurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi, for alle typer lån og alle typer sikkerheder
 • Skal kunne vurdere kundens forsikringsforhold, primært livsforsikringer og tab af erhvervsevne forsikringer
 • Skal kunne kreditvurdere byggesag vedr. privat byggeri, herunder vurdere realismen i investeringsplanen og finansieringsplanen, og vurdere risikofaktorerne byggesagen generelt
 • Skal kunne vurdere på udefrakommende forhold med relevans for privatkundens økonomi og kreditværdighed, herunder f.eks. arbejdsløshed, inflation, lovgivning, samspil med sociale ydelser mv. Skal samtidig kunne vurdere konsekvensen og risikoen ved f.eks. afdragsfrihed, variabel forrentet realkreditgæld, boligprisudvikling m.v.
 • Skal kunne identificere faresignaler og udfærdige handlingsplaner på svage engagementer
 • Skal kunne anvende metoder og strategier til engagementsstyring på svage engagementer

Kompetencer

 • Skal kunne forstå rådgiverrollen i relation til kreditgivning og kundesamtalen i relation til afslag og tilsagn
 • Skal selvstændigt kunne yde relevant finansiel rådgivning rettet mod privatkunder af enhver art og opstille kvalificerede løsningsmuligheder indenfor kreditområdet
 • Skal kunne forstå sammenhængen til bankens overordnede situation, herunder solvens- og likviditetsmæssige stilling

Pension

Viden

 • skal have viden og forståelse for den praksis der knytter sig til pensionsrådgivning
 • skal have viden og forståelse for hvordan skattesystemet er bygget op og påvirker de forskellige aspekter i pensionsrådgivning
 • skal have viden og forståelse for regler vedr. arv i forbindelse med pensionsområdet
 • skal have viden og forståelse for hæve-rækkefølge i forbindelse med brug af formuer
 • skal have viden og forståelse for samspillet mellem offentlige ydelser og pension
 • skal have viden og forståelse for reglerne og hvad der er vigtigt i forbindelse med investering af pensionsmidler

Færdigheder

 • kan anvende relevant teori om § 41 fra bank til bank og kende konsekvenserne mellem forsikring og bank
 • kan anvende relevant teori om rådgivning og salg af pensionsprodukterne
 • kan anvende relevant teori om reglerne i personskat ved rådgivning om pension
 • kan anvende relevant teori om begunstigelse og rådgive vedrørende disse
 • kan anvende relevant teori om indholdet i pensionsinforapporter
 • kan anvende relevant teori om de forskellige garantimuligheder på investeringerne
 • kan anvende relevant teori om pensionsforsikring ved død, TAE, sundhedsforsikring, børnerente, kritisk sygdom og død og rådgive vedrørende disse
 • kan anvende relevant teori om hvordan man mest hensigtsmæssigt behovsafdække kunderne og yde individuel pensionsrådgivning

Kompetencer

 • skal kunne anvende og kombinere relevant teori der knytter sig til pensionsområdet skal kunne vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov
 • har en bred og sikker indsigt i hvordan pensionsrådgivning påvirker hele kundens økonomi

Indhold

 • Personskat
 • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
 • Produkter:
  • Aldersopsparing og kapitalpension
  • Ratepension
  • Livsvarig pension
  • Skattekoder
  • Opsigelse i utide
 • Arv og begunstigelse
 • Forsikring og Bank
 • Investering
 • Personforsikring
  • Død
  • Tae
  • Børnerente
  • Kristik sygdom
  • Sundhedssikring
  • Krydsliv
 • § 41
  • Bank/bank
  • Forsikring/bank
 • Pensionsinfo
 • Behovsafdækning
  • Helhedsrådgivning
 • Salg og kommunikation
  • Cases/praktisk træning
 • Nedsparring

Rådgivning og kommunikation

Formål

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at være i stand til – bortset fra det rent faglige/produktmæssige indhold – at kunne forstå og anvende teorien og reglerne for kundevendt kommunikation på overordnet, strategisk såvel som på operationelt rådgiverniveau.

Derudover skal den studerende kunne anvende begreberne omkring segmentering til at forstå og sammensætte en kommunikation, der tager udgangspunkt i kundens behov.

Derudover skal den studerende også være kvalificeret til at kunne foretage en aktuel behovsafdækning for kunden samt kunne yde en etisk korrekt rådgivning.

Den studerende skal endvidere kunne kombinere sin faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.

Læringsmål

Etik og værdinormer
Viden
 • have viden om love og retningslinjer omhandlende etiske regler for finansiel rådgivning
 • have viden om etik i rollen som finansiel rådgiver
 • have viden om grænsefladen mellem rådgivning og salg og kunne diskutere dennes betydning for rådgivningssamtalen
 • have viden om servicebegrebet
 • have forståelse af praksis og egne etiske regler og værdier i relation til finansiel rådgivning
Færdigheder
 • Kunne anvende etik i rådgivningen og arbejde indenfor reglerne af rådgivningsansvar
 • kunne vurdere en rådgivningssituation i relation til etik i rollen som finansiel rådgiver
 • kunne foretage en afdækning af rådgivningsmodtagerens forventninger og holdninger til etik og værdier
Kompetencer
 • kunne håndtere problemstillinger i relation til etik i rollen som finansiel rådgiver
 • selvstændigt kunne gennemføre en rådgivningssamtale under hensyntagen til love og retningslinjer for finansiel rådgivning
 • kunne udvikle egen praksis og identificere egen kompetenceudvikling i relation til etik i rådgivningen
Rådgivning og rådgiveransvar
Viden
 • have viden om rollen som rådgiver og rådgivningsansvar
 • have forståelse for rollen som rådgiver internt i virksomheden i relation til kolleger og eksternt i forhold til samarbejdspartnere og rådgivningsmodtagere
 • kunne forstå rådgiverrollen contra sælgerrollen og kunne diskutere denne i forhold til en given rådgivningssituation
Færdigheder
 • i praksis kunne varetage rollen som rådgiver og handle indenfor rammerne af rådgivningsansvar
 • kunne vurdere forskellige praksisnære problemstillinger i forbindelse med en rådgivningssamtale i relation til rådgivningsansvar
Kompetencer
 • kunne håndtere forskellige typer af rådgivningssamtaler indenfor rammerne af rådgivningsansvaret
 • selvstændigt kunne deltage i faglig og tværfaglig udvikling af
 • kunne identificere og udvikle egne kompetencer i rollen som rådgiver
 • Konkurrenceteori og –strategi
  Viden
  • Have viden om markedsudfordringer og deres indflydelse på rollen som finansielrådgiver
  • Kunne forstå den finansielle virksomheds konkurrencebillede
  • kunne forstå og reflektere over teori og metoder til at analysere konkurrentadfærd og konkurrentanalyser
  Færdigheder
  • Kunne anvende teori og metode til at forstå den finansielle virksomheds konkurrencebillede og komme med strategiske muligheder på baggrund af dette
  • Kunne vurdere de markedsmæssige udfordringer i en given rådgivningssituation
  • Skal kunne formidle betydningen af de markeds- og konkurrentmæssige udfordringer til samarbejdspartnere og kunder
  Kompetencer
  • Kunne håndtere de markedsmæssige udfordringer der knytter sig til salget af en finansiel rådgivning
  • På et fagligt grundlag kunne deltage i udviklingen af de muligheder som den finansielle virksomheds marked tilbyder og udvikle egen praksis i forhold til dette
  Kundesegmentering og –forretning
  Viden
  • Have viden om kundesegmentering og om, hvordan dette kan benyttes i praksis
  • Have viden om metoder til valg og prioritering af målgrupper
  • På baggrund af teori og metode om kundesegmentering og målgruppevalg have forståelse for at planlægge salget i en rådgivningssamtale
  • Have forståelse for hvordan segmentering og målgruppevalg har indflydelse på effektiviteten i en rådgivningssamtale
  • Have viden om salgsteknik
  Færdigheder
  • kunne anvende og forklare opdelingen af kunder i segmenter i forbindelse med finansielrådgivning – herunder anvende eksterne data
  • kunne opstille og vurdere en prioritering og valg af målgruppe inden for eget praksisfelt
  • kunne planlægge et salg ud fra vurdering af kundens behov og målgruppe
  Kompetencer
  • Kunne håndtere kundesegmentering og valg af målgruppe i forhold til at udvikle egen kundeportefølje
  • Kunne udvikle sin egen rolle som rådgiver i forhold til sin viden om forskellige målgruppers behov
  • Kunne håndtere forskellige salgssituationer ud fra en vurdering af kunden og dennes behov og målgruppe
  Rådgivning og kommunikationsteknikker i praksis – herunder kundepsykologi
  Viden
  • Have viden om begrebet helhedsrådgivning
  • Have viden om forskellige teorier og metoder til at strukturere en rådgivningssamtale
  • Have viden om forskellige kommunikationsstile og kommunikationsstrategier – herunder kundepsykologi
  • Kunne forstå, hvordan forskellige kundetyper har indflydelse på valg af kommunikationsstil og kommunikationsstrategi
  • Kunne forstå, hvordan valg af kommunikation har indflydelse på kundefastholdelse og kundeloyalitet
  Færdigheder
  • Kunne anvende helhedsrådgivning i praksis og i forhold til den enkelte kunde
  • Kunne anvende forskellige metoder til at strukturere en rådgivningssamtale
  • Kunne vurdere den enkelte kunde i forhold til kundetype og på den baggrund vælge kommunikationsstil og kommunikationsstrategi
  • Kunne foretage en aktuel behovsafdækning i en rådgivningssamtale og anvende kommunikation og kundepsykologi i rådgivningen til at understøtte en løsningsmodel
  Kompetencer
  • Kunne håndtere helhedsrådgivning til forskellige kundetyper
  • Under hensyntagen til rådgiveransvar kunne gennemføre en rådgivningssamtale med forskellige kundetyper
  • Kunne håndtere forskellige kommunikationsstile og kommunikationsstrategier i en rådgivningssamtale for at understøtte kundens beslutningsproces
  • Være i stand til at vurdere og udvikle egen praksis i forhold til kommunikation med forskellige kundetyper

  Skat - privat

  Den studerende bliver i stand til at kunne vurdere skattemæssige forhold for privatkunder af enhver art, samt kvalificeret, at kunne vejlede om skattemæssige virkninger af de produkter, services og ydelser som banken almindeligvis stiller til rådighed for privatkunden.

  Den studerende vil ligeledes kunne indgå i en kvalificeret dialog med kunden omkring relevante skattemæssige situationer, herunder påpege hvornår professionel skatterådgivning er nødvendig og relevant.

  Læringsmål

  Viden
  • god skik bekendtgørelsen for finansielle virksomheder
  • almindelige danske lønmodtagers skatteforhold
  • hvordan skatteforhold påvirker hele kundens økonomi
  Færdigheder
  • Skal kunne kombinere sammenhænge i det danske skattesystem ift. finansiel rådgivning, herunder
   • indkomstkategorier og skattetyper
   • beskatningsreglerne af bankens almindelige produkter
   • skattemæssige konsekvenser ved, at eje en bolig herunder forældrekøb og sommerhusudlejning
   • forsikring og pension (op- og nedsparing)
   • investeringsprodukter (grøn og gul)
   • arv og gave
   • skattemæssige konsekvenser ved en skilsmisse
  • Skal kunne forstå rådgiverrollen i relation til de bankrelevante skatteproblematikker herunder påpege hvornår professionel skatterådgivning er nødvendig og relevant.
  • Skal have forståelse af hvordan det danske skattesystem er bygget op, og hvordan det påvirker privatkundens økonomi
  Kompetencer
  • Skal kunne vurdere og påpege problemstillinger for privatkunden og formidle løsningsmuligheder, der tager udgangspunkt i kundens skatteforhold
  • Skal kunne rådgive og kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til vurdering af privatkundens økonomi, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning samt skattemæssigt komplicerede kunder

  Årsrapport og virksomhedsanalyse

  Formål

  Det er målet med undervisningen, at den studerende via et grundlæggende kendskab til Års-regnskabsloven og "Mindstekravsbekendtgørelsen" bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslut-ninger, samt rådgivning af private virksomheder og kreditgivning til disse.

  Indhold

  Den studerende skal have viden om:

  1. hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Årsregnskabsloven og den-nes opbygning (regnskabsklasse A, B og C)
  2. hovedprincipperne for koncernregnskaber
  3. forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
  4. anerkendte retningslinjer (bonus pater begrebet) indenfor eksternt regnskabsvæsen og regnskabsanalyse
  5. generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
  6. virksomhedsskatteordningen
  7. personligt drevne virksomheder
  8. risikostyring
  9. råbalancers anvendelse
  10. andre regnskabsformer, herunder grønt regnskab, vidensregnskab mm.
  11. totalbudgettets opbygning og indbyrdes sammenhæng mellem dets elementer

  Den studerende skal have færdigheder i at:

  1. omforme driftsøkonomiske regnskaber til skattemæssige regnskaber og omvendt
  2. opstille et budget på baggrund af en række budgetforudsætninger
  3. opstille en regnskabsanalyse med relevante nøgletal i regnskabsklasse A, B og C
  4. analysere eksterne regnskaber på baggrund af relevante nøgletal for virksomheder i regnskabsklasse A, B og C
  5. foretage kvalitative analyser på baggrund af virksomheders interne og eksterne forhold

  Den studerende skal have kompetencer til at:

  1. vurdere nøgletal og deres usikkerheder
  2. vurdere de forskellige regnskabsbrugeres forventninger til den eksterne årsrapport
  3. vurdere budgetforudsætningernes realisme
  4. lave en samlet vurdering af virksomheden samt kreditværdigheden og mulige konsekvenser af virksomhedens fremadrettede tiltag
  5. kunne opbygge et beslutningsgrundlag for en privat virksomhed på baggrund af en samlet virksomhedsanalyse, og herved forebygge eventuelle økonomiske proble-mer for virksomheden, samt foreslå mulige løsninger på disse problemer, såfremt de allerede er opstået